Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 130.000 zł » Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 07.03.2024 r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                               

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Mateusz Ostalski

(imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie)

m.ostalski@zgoaquarium.pl

 (e-mail do kontaktu)                                                    

                                                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                              (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zadanie pn. Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.
 2. Opis Przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą do Zakładu ZGO Pukinin bloków betonowych (beton B30):

Nazwa

Jednostka

Ilość

Cena netto/szt.

Kwota netto

Blok 180x60x60

 

Szt.

340

……………..

………………..

Blok 120x60x60

 

Szt.

30

……………..

………………..

Blok 60x60x60

 

Szt.

10

……………..

………………..

Transport

(bez rozładunku)

 

Szt.

………..

………………

………………..

Kwota zamówienia

 

……………….

 

Rozładunek po stronie Zamawiającego. Ilość transportów do wyliczenia przez Wykonawcę.

 1.  Termin realizacji zamówienia: sześć tygodni od zlecenia.
 2. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena 100 % inne ………………………………………………. %

 1. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
 • Zlecenie,
 1. Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 13.03.2024r. do godz.15:00
  na adres: ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub pocztą elektroniczną na adres mailowy m.ostalski@zgoaquarium.pl .
 2. Dodatkowe informacje: ………………….
 3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.

Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT:+48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46-814-24-24.

Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Kuśmierskiego, pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających  z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.

Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

.

                                                                                                 Zarząd Spółki/Prokurent/

                                                                                  Kierownik jednostki organizacyjnej

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-03-14 12:51:18

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
wyniki_4.pdf

2024-03-07 14:48:48

Publikacja artykułu - Mateusz Ostalski

2024-03-07 14:48:40

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
zapytanie_ofertowe_9.pdf

2024-03-07 14:47:07

Dodanie artykułu - Mateusz Ostalski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.