Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie systemu detekcji i gaszenia gazem w serwerowni zlokalizowanej w ZGO Pukinin.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 130.000 zł » Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie systemu detekcji i gaszenia gazem w serwerowni zlokalizowanej w ZGO Pukinin.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 24.11.2023 r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                      

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Mateusz Ostalski

(imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie)

m.ostalski@zgoaquarium.pl

780066400

(numer telefonu i e-mail do kontaktu)

                                                                                      

                                                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                      

                                                                                              (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zadanie pn. Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie systemu detekcji i gaszenia gazem w serwerowni zlokalizowanej w ZGO Pukinin.
 2. Opis Przedmiotu zamówienia: Podstawowe wymagania funkcjonalne:
 • przygotowanie koncepcji, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie automatycznego systemu detekcji i gaszenia w pomieszczeniu serwerowni o wymiarach 2,7m x 1,7m x 2,7m (dł. x sz. x w.)
 • system ma być zbudowany z nowych elementów, ma być kompletny i w pełni funkcjonalny. W skład mają wejść wszystkie jego niezbędne elementy, jak np: centralka, instalacja elektryczna z detekcji pożaru oraz koniecznymi zabezpieczeniami, instalacja przeciwpożarowa z dyszami gaśniczymi, zbiornikiem gazu gaśniczego, zaworami, instalacja wywiewna działająca w sposób automatyczny,
 • wykonanie instalacji wg normy PN-EN 15004,
 • przewody zostaną ułożone natynkowo w korytkach niepalnych i rurkach,
 • butla ze środkiem gaśniczym umiejscowiona będzie wewnątrz pomieszczenia serwerowni,
 • centralka (sterująca i alarmowa) do monitorowania stanu pracy systemu gaszenia zostanie zainstalowana wewnątrz pomieszczenia serwerowego z sygnalizacją optyczno-akustyczną na zewnątrz pomieszczenia,
 • wykonanie otworu w ścianie serwerowni służącego do dekompresji oraz wyposażenie tegoż otworu w klapę dekompresyjną,
 • uszczelnienie otworów po starej wentylacji,
 • znakowanie instalacji znakiem budowlanym B oraz znakiem CE na zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową 2016/64/EU, co stanowi podstawę do wprowadzenia urządzenia budowlanego i ciśnieniowego do obrotu,
 • system ma spełniać wymogi prawa, ma posiadać atesty obowiązujące w Polsce CNBOP, ITB oraz certyfikaty europejskie CPD,
 • przeprowadzenie jednorazowego testu szczelności pomieszczenia gaszonego metodą Door Fan Test,
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z akceptacją rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoz wskazanego w wersji papierowej w 3 egzemplarzach w języku polskim,
 • przeszkolenia pracowników zamawiającego,
 • instrukcja obsługi w jęozyku polskim,
 • gwarancja co najmniej 12 miesięcy,
 • oferta powinna zawierać koszty przeglądu po co najmniej 6 miesiącach od instalacji systemu.
 1. Termin realizacji zamówienia:  do 12 tygodni od zlecenia
 2. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
 3. cena 100 % inne ………………………………………………. %
 4. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
 • Zlecenie,
 • Płatność po wykonaniu zlecenia
 1. Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 01.12.2023r. do godz.15:00
  na adres: ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub pocztą elektroniczną na adres mailowy m.ostalski@zgoaquarium.pl .
 2. Dodatkowe informacje: ………………….
 3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.

Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT:+48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46-814-24-24.

Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Kuśmierskiego, pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających  z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.

Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

.

                                                                      

                                                                                                 Zarząd Spółki/Prokurent/

                                                                                  Kierownik jednostki organizacyjnej

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-12-06 11:32:23

Usunięcie załącznika - Mirosław Adamek
wynik_postepowania_1.pdf

2023-12-06 11:04:19

Dodanie załącznika - Mirosław Adamek
wynik_postepowania_1.pdf

2023-12-05 08:58:09

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
wyniki_postepowania_6.pdf

2023-11-27 13:21:00

Publikacja artykułu - Mateusz Ostalski

2023-11-27 13:20:58

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
20231127132923199.pdf

2023-11-27 13:18:24

Dodanie artykułu - Mateusz Ostalski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.