Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 130.000 zł » Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

 

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2023r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                       L.dz. SIR/1215/2023

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Łukasz Wasilewski

(imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie)

(46) 814-24-24

   l.wasilewski@zgoaquarium.pl@zgoaquarium.pl

(numer telefonu i e-mail do kontaktu)                         

                                                                                         Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                              (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.

Zakup i dostawa używanego samojezdnego podnośnika przegubowego do ZGO Pukinin.
(nazwa przedmiotu zamówienia)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Rok produkcji – nie starszy niż 2007 r.,

- Ilość motogodzin – nie więcej niż 7000mth;

- Napęd – diesel,

- Udźwig – 230 kg,

- Maksymalna wysokość robocza – od 15m do 16m,

- Wysięg boczny – do 8 m,

- Obrót – 360 °,

- Obrót platformy – min. 170 °,

- Szerokość – do 2,35 m,

- Wysokość transp. – do 2,30 m,

- Długość transp. – do 6,80 m,

- Rozstaw osi – min. 2,30 m,

- Prześwit – min. 27 cm.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 28.04.2023 r.
 2. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena 100 %- 100 pkt

Wykonawca może zdobyć max. 100 pkt, przy czym 1 pkt = 1%.

Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

C = (Cmin / Cx ) x 100 pkt.

gdzie:

C - liczba punktów oferty w kryterium cena

Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert

Cx - cena oferty badanej

inne ………………… % ....... pkt

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Inne istotne warunki zamówienia (opis: warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania (jeśli dotyczy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 04.04.2023 r.
  na adres: ZGO Aquarium Sp. z o.o., ul. Katowicka 20; 96-200 Rawa Mazowiecka lub pocztą elektroniczną na adres mailowy l.wasilewski@zgoaquarium.pl@zgoaquarium.pl
 2. Dodatkowe informacje:

- Płatność: 10 % proforma, 90% po wykonaniu zlecenia,

- Gwarancja rozruchowa 14 dni,

- Dokumentacja UDT, certyfikat CE, instrukcja w języku polskim,

- W przypadkugdy po wpłaceniu 10% zaliczki okaże się, że maszyna znacznie odbiega      od zapewnień Sprzedajacego, Zamawiający ma możliwość zrezygnować z zakupu i      zostanie  mu zwrócona zaliczka.

 1. Informacja o formalnościach:
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty (jeśli dotyczy):
 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowywg. załączonego wzoru formularza ofertowego*;
 2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/ usług /robót budowlany*;
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia*.
 1. Załączniki (jeśli dotyczy):
 1. Formularz ofertowy*;
 2. Projektowane postanowienia umowy*.
 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46-814-24-24.
 3. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Kuśmierskiego, pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 7. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 9. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
 10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 11. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.

 

** Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

* niepotrzebne skreślić

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-04-05 14:47:03

Dodanie załącznika - Sylwia Sobieszek
wynik_z_postepowania.pdf

2023-03-30 14:26:06

Publikacja artykułu - Mateusz Ostalski

2023-03-30 14:25:40

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
zapytanie_ofertowe_5.pdf

2023-03-30 14:25:38

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
projekt_umowy_podnosnik.pdf

2023-03-30 14:20:22

Dodanie artykułu - Mateusz Ostalski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.