Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 130.000 zł » Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 23.05.2022 r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                               

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Mateusz Ostalski

(imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie)

m.ostalski@zgoaquarium.pl

 (e-mail do kontaktu)                                                    

                                                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                      

                                                                                              (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zadanie pn. Zakup i dostawa bloków betonowych do ZGO Pukinin.
 2. Opis Przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą do Zakładu ZGO Pukinin bloków betonowych (beton B30):

Nazwa

Jednostka

Ilość

Cena netto/szt.

Kwota netto

Blok 180x60x60

 

Szt.

320

……………..

………………..

Blok 120x60x60

 

Szt.

48

……………..

………………..

Blok 60x60x60

 

Szt.

24

……………..

………………..

Zawiesia

(haki transportowe)

Szt.

2

……………...

………………..

Transport

(bez rozładunku)

 

Szt.

………..

………………

………………..

Kwota zamówienia

 

……………….

 

Rozładunek po stronie Zamawiającego. Ilość transportów do wyliczenia przez Wykonawcę.

 1.  Termin realizacji zamówienia: sześć tygodnie od zlecenia.
 2. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena 100 % inne ………………………………………………. %

 1. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
 • Zlecenie,
 • Płatność po wykonaniu zlecenia
 1. Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 30.05.2022r. do godz.15:00
  na adres: ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub pocztą elektroniczną na adres mailowy m.ostalski@zgoaquarium.pl .
 2. Dodatkowe informacje: ………………….
 3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.

Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT:+48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46-814-24-24.

Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Kuśmierskiego, pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających  z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.

Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

.

                                                                      

                                                                                                 Zarząd Spółki/Prokurent/

                                                                                  Kierownik jednostki organizacyjnej

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-06-03 10:56:57

Dodanie załącznika - Katarzyna Mirowska
Wyniki_postepowania.pdf

2022-06-01 08:46:31

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
wyniki_postepowania_bloczki.pdf

2022-05-23 12:27:05

Publikacja artykułu - Mateusz Ostalski

2022-05-23 12:26:45

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
zapytanie_ofertowe_1.pdf

2022-05-23 12:24:04

Dodanie artykułu - Mateusz Ostalski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.