Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Opracowanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 130.000 zł » Opracowanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 03.03.2022 r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                             

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Mateusz Ostalski

m.ostalski@zgoaquarium.pl

661483633                                                                     

                                                                                        Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin.

Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja winna zawierać:

 • opracowanie koncepcji kw. IX wraz z infrastrukturą technologiczną i podniesienie rządnej na karterze nr IX,
 • wskazanie etapowości realizacji budowy,
 • wariantowe rozwiązanie rozbudowy infrastruktury technologicznej,
 • szacowane koszty inwestycyjne,
 • zmiany w zagospodarowaniu terenu,
 • analizę formalno- prawną możliwości rozbudowy składowiska,
 • planowane zagospodarowanie terenu,
 • charakterystyczne parametry inwestycji,
 • orientalny bilans mas ziemnych,
 • obliczenia pojemności kwatery.

Proponowane rozwiązania przedstawione powinny być w w formie opisowej i graficznej (rzuty, przekroje, uproszczone wizualizacje 3D). Koncepcja stanowić będzie podstawę sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od przesłania Wykonawcy niezbędnego kompletu dokumentów.

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena 100 % inne ………………………………………………. %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 • Płatność po wykonaniu zlecenia,
 • Płatność na podstawie fv przelewowej z terminem min 14 dni.

Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 10.03.2022r.
na adres: ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub faxem na nr: …………………………. lub pocztą elektroniczną na adres mailowy m.ostalski@zgoaquarium.pl .

Dodatkowe informacje: ………………….

Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.,                     ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT:           +48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46-814-24-24.
 3. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Kuśmierskiego, pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających                     z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 7. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 9. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
 10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku           z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 11. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

                                                                                             

                                                                                                                                Zarząd Spółki/Prokurent/

                                                                                         Kierownik jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 11.03.2022 r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                    

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Mateusz Ostalski

m.ostalski@zgoaquarium.pl

780 066 400

           

WYNIKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zadanie pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od przesłania Wykonawcy niezbędnego kompletu dokumentów
 3. Zestawienie ofert.

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data

złożenia

oferty

Sposób

złożenia

oferty

Kryteria oceny ofert

uwagi

Cena netto

Inne kryteria

1

proGEO sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław

07.03.2022

mail

24.900,00

-

-

2

SIM Projekt spółka cywilna Sławomir Hebel i Mariusz Gosz

84-239 Bolszewo ul. Zbożowa 11

09.03.2022 (data wpływu 10.03.2022)

 

mail

28.500,00

-

-

3

Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 3
58-100 Świdnica

10.03.2022

mail

127.000,00

-

-

 

 1. Wybrano ofertę*:  proGEO sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Całkowita wartość zamówienia : 24.900,00 zł netto

 1. Uzasadnienie wyboru*:

Najlepsza oferta cenowa

 1. Oferty odrzucone*:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty*:

………………………………………………………….………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...………

 1. Uzasadnienie unieważnienia postępowania*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Istotne postanowienia umowy w załączeniu: umowa

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-03-11 13:07:01

Edycja artykułu - Mateusz Ostalski

2022-03-11 12:59:13

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
wyniki_postepowania_1.pdf

2022-03-03 14:22:56

Publikacja artykułu - Mateusz Ostalski

2022-03-03 14:22:20

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
20220303141827375.pdf

2022-03-03 14:19:52

Dodanie artykułu - Mateusz Ostalski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.