Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zakup fabrycznie nowego silnika DEUTZ BF6M1013FC zgodny z nr seryjnym 10071860 wraz z usługą wymiany.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 130.000 zł » Zakup fabrycznie nowego silnika DEUTZ BF6M1013FC zgodny z nr seryjnym 10071860 wraz z usługą wymiany.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych

Zamawiający:                                                           Rawa Mazowiecka, dnia 27.01.2022 r.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.                                             

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-156-76-30                                                                                                            

Dodatkowych informacji udziela:

ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Mateusz Ostalski

(imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie)

m.ostalski@zgoaquarium.pl

661483633

(numer telefonu i e-mail do kontaktu)                           

                                                                                        Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                       

                                                                                              (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn. Zakup fabrycznie nowego silnika

DEUTZ  BF6M1013FC zgodny z nr seryjnym 10071860 wraz z usługą wymiany.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zakup fabrycznie nowego silnika DEUTZ  BF6M1013FC zgodny z nr seryjnym 10071860 wraz z dostawą do ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,
 • Demontaż starego silnika w kompaktorze. Stary silnik zostanie zabrany przez zleceniobiorcę w ramach zalecenia, 
 • Montaż nowego silnika wraz z uruchomieniem,
 • Po stronie zleceniobiorcy jest zapewnienie wszelkich podzespołów i płynów eksploatacyjnych niezbędnych do montażu i uruchomienia nowego silnika.
 • Gwarancja na nowy silnik min. 12 miesięcy lub 1000 Mth,
 • W ramach gwarancji, Zleceniobiorca będzie wykonywał przeglądy zgodnie z wytycznymi producenta.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od zlecenia

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena 100 % inne ………………………………………………. %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: Zlecenie

Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 03.02.2022r.
na adres: ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub faxem na nr: …………………………. lub pocztą elektroniczną na adres mailowy m.ostalski@zgoaquarium.pl .

Dodatkowe informacje: ofertę proszę złożyć w Euro oraz w przeliczeniu na PLN

Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 814-24-24.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
 9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne.
 10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

                                                                      

                                                                                                 Zarząd Spółki/Prokurent/

                                                                                  Kierownik jednostki organizacyjnej

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-02-08 07:31:44

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
wyniki_postepowania_silnik_DEUTZ_-_skan.pdf

2022-02-08 07:31:44

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
wyniki_postepowania_silnik_DEUTZ_-_PDF.pdf

2022-02-08 07:29:19

Usunięcie załącznika - Mateusz Ostalski
20220208072350417.pdf

2022-02-08 07:27:21

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
20220208072350417.pdf

2022-01-27 12:52:01

Edycja artykułu - Mateusz Ostalski

2022-01-27 12:51:31

Publikacja artykułu - Mateusz Ostalski

2022-01-27 12:50:45

Dodanie załącznika - Mateusz Ostalski
20220127125213944.pdf

2022-01-27 12:47:21

Dodanie artykułu - Mateusz Ostalski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka


AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 815-40-55


ZGO PUKININ
Pukinin 140
Woj. Łódzkie
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: (46) 814-24-24
Tel. kom.: 661 483 633

 

Godziny Pracy:
pon.-pt. w godz. 7:00 – 18:00
sobota w godz. 7:00 – 15:00

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.